Rodzice uczniów, którzy korzystają z dofinansowania do posiłków z OPS mają możliwość przyznania pomocy na okres zamknięcia placówek edukacyjnych (nieczynnych stołówek szkolnych) w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenia rzeczowego. Szczegółowych informacji udziela Kierownik OPS.


Drodzy Rodzice,
Z uwagi na aktualną sytuację prosimy o wypełnienie załączonych formularzy tj. karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej oraz zgłoszenie na obiady w wersji elektronicznej i przesłanie ich na wskazany adres mailowy   czternastka.swietlica@wp.pl . Jeśli to niemożliwe prosimy o dostarczenie nam wypisanej wersji papierowej i pozostawienie jej na portierni szkoły (kwarantanna dokumentów) lub kontakt z kierownikiem świetlicy. 
Jednocześnie informujemy, iż obiady rozpoczynamy wydawać od dnia 07.09.2020r. Uczniowie zgłoszeni na obiady do dnia 03.09.2020r. korzystają z posiłków od 07.09.2020r. natomiast uczniowie zgłoszeni od 04.09.2020r. będę informowani na bieżąco od jakiego dnia będą mogli korzystać z wydawanych posiłków. 

Świetlica jest czynna w godzinach 6.45 -17.00 od poniedziałku do piątku

Zgłoszenie na świetlicę / do pobrania/

Opieką świetlicową objęte są wszystkie dzieci, których rodzice zgłaszają taką potrzebę, jak również nieuczestniczące w lekcjach religii oraz czekające na zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań, rewalidacje, zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem itp.).
Podczas przebywania w świetlicy dzieci mają również czas przeznaczony na zjedzenie posiłku oraz odpoczynek w formie zabaw dowolnych według własnych zainteresowań.
Wychowawcy świetlicy stosują następujące formy zajęciowe:

  • gry i zabawy grupowe,
  • zajęcia plastyczno-techniczne,
  • zajęcia stolikowe (gry planszowe, układanki, karty),
  • zajęcia audiowizualne (oglądanie bajek i filmów),
  • konkursy, zagadki, łamigłówki,
  • zajęcia sportowe i ruchowe na boisku szkolnym.

Uczniowie mogą zawsze liczyć na pomoc w odrabianiu lekcji.
Ponadto zawsze znajdziemy czas na ROZMOWĘ, dobre słowo lub pomagamy w rozwiązaniu
problemów.
Duży nacisk kładziemy na integrację uczniów klas masowych z uczniami z klas specjalnych, poprzez
angażowanie ich do wspólnych zabaw.
W bieżącym roku szkolnym wychowawcy świetlicy uczestniczą w następujących projektach:

  • w akcji „5 10 15 minut”(wspólnie z nauczycielem biblioteki);
  • w Ogólnopolskiej akcji „Czytam z klasą” (wspólnie z wychowawcą klasy 3c );
  • w akcji „Promującej Zdrowie” (wspólnie z nauczycielem wychowania fizycznego);
  • w akcji „Trzymaj formę”.

JADALNIA

Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach
od 11:30 do 13:40 / podczas przerw/

Płatność za obiady należy regulować przelewem na konto szkoły :
30 1050 1214 1000 0024 2729 6625

Faktura za obiady wystawiana jest po zakończeniu danego miesiąca
kalendarzowego i przesyłana drogą mailową na adres wskazany w zgłoszeniu .
Wszelkie nieobecności, odliczenia od płatności za obiady uzgadniane
są z kierownikiem świetlicy.