Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022 

Szkoła Podstawowa nr 14 planuje uruchomić w nowym roku szkolnym dwie klasy pierwsze: jedną ogólnodostępną oraz jedną dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera – przyjętych na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjęte zostają na podstawie zgłoszenia rodzica na wniosku do pobrania ze strony szkoły lub w sekretariacie.

wniosek-rejon

Dzieci zamieszkałe poza obwodem przyjęte zostają na podstawie złożonego w szkole wniosku w terminie od 1 marca do 26 marca

wniosek-poza rejonem

Dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego ze względu na autyzm lub Zespół Aspergera składają wraz z orzeczeniem wniosek w Urzędzie Miasta – ze wskazaniem Szkoły Podstawowej nr 14. Klasa liczyć będzie od 2 – 4 uczniów, poza nauczycielami mającymi pełne kwalifikacje do pracy z uczniem ze spectrum ASD, opiekę w takiej klasie sprawuje dodatkowo pomoc nauczyciela, szkoła gwarantuje do 12 godzin specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych: terapia Integracji Sensorycznej (posiadamy własną dobrze wyposażoną salę SI), zajęcia z psychologiem, zajęcia z terapeutą behawioralnym, opiekę logopedyczną, dogoterapię (posiadamy 2 psy wyszkolone do terapii), zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

wniosek-kształcenie specjalne

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych
szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów,
zamieszkałych poza obwodem na rok szkolny 2021/2022

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.).