Najważniejsze zasady dotyczące bezpieczeństwa, które obowiązują od 1 września na terenie szkoły.

Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci opracowaliśmy zasady obowiązujące w tak trudnym dla wszystkich czasie.

1. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;

2. W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;

3. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

4. Osoby z zewnątrz mogą przechodzić częścią korytarza prowadzącą do sekretariatu lub świetlicy szkolnej; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.

5. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk, które znajdują się w przedsionku szkoły, przy wejściu od strony boiska, przy świetlicy szkolnej oraz w przedsionku sali gimnastycznej.

6. Prosimy, aby dzieci punktualnie przychodziły (były przyprowadzane) do szkoły w czasie przerwy przed wyznaczoną w planie lekcją (za wyjątkiem uczniów korzystających z opieki świetlicowej). Uczniowie nie będą wpuszczani do budynku wcześniej, aby zapowiedz niekontrolowanym kontaktom z innymi.

7. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, dotyczy to tylko przedsionka szkoły oraz korytarza na parterze w części między stołówką a wejściem głównym do budynku, zachowując zasady:

• 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, max 2 osoby

• dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

• dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

• opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

• Pierwszeństwo mają rodzice/opiekunowie z młodszymi dziećmi

8. Prosimy, aby uczniowie zaopatrzeni zostali w maseczki i woreczek do ich przechowywania. Maseczkę zakładamy w przestrzeniach wspólnych, można ją zdjąć, gdy dziecko zajmie swoje wyznaczone miejsce w sali lekcyjnej.

9. Uczniowie będą odbywali swoje zajęcia lekcyjne w stale wyznaczonej klasie (poza wychowaniem fizycznym i informatyką), każdemu uczniowi przyporządkowane zostanie jego miejsca, aby możliwie zapewnić bezpieczeństwo naszym uczniom.

10. Zarówno sprzęt sportowy, jak i sprzęt w sali komputerowej będą dezynfekowane przed użyciem przez kolejne dziecko.

11. Uczniowie mogą korzystać tylko z własnych przyborów, nie powinni wymieniać się przedmiotami między sobą. Prosimy o nieprzynoszenie zbędnych rzeczy (w tym zabawek).

12. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

13. W czasie przerw będą wietrzone sale, a w czasie zajęć korytarze szkolne.

14. Dla bezpieczeństwa Państwa dzieci wprowadziliśmy zmianowe wydawanie posiłków oraz dodatkowe wydawanie obiadów dla uczniów klas 1-3 w czasie trwania lekcji pozostałych uczniów w szkole.

15. Obiady będą podawane dzieciom do stolika przez pracownika szkoły zabezpieczonego w rękawiczki jednorazowe.

16. Dzieci w czasie przerwy będą w miarę możliwości przebywały na boisku szkolnym, a w razie deszczu przyporządkowane zostaną do wyznaczonych stref, aby możliwie ograniczyć bliski kontakt między uczniami. Dla uczniów klas I – III zostaną dostosowane przerwy lekcyjne w możliwie innym czasie niż dla uczniów starszych klas.

17. Aż do odwołania nie będziemy korzystać z szatni, nie będziemy zmieniać obuwia (za wyjątkiem korzystania z sali gimnastycznej – obowiązuje strój sportowy).

18. W czasie zajęć opiekuńczych na świetlicy szkolnej ograniczymy aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi, ograniczona będzie także dostępność trudnych do odkażenia zabawek.

19. Prosimy rodziców przyprowadzających i odbierających dzieci o cierpliwość i wyrozumiałość, ponieważ ograniczenia dotyczące zachowania bezpieczeństwa mogą wydłużyć czas oddania i odbioru dziecka.

20. W szkole będzie wydzielone pomieszczenie (tak zwane izolatorium) służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe, będzie tam przebywać pod opieką do czasu przybycia rodzica. O takiej sytuacji rodzic zostanie natychmiast powiadomiony i zgodnie z zaleceniami sanepidu powiadomiony także o dalszym postępowaniu.

21. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, proszę, aby rodzice przekazali szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian proszę o uaktualnienia danych u wychowawcy klasy.

Ze szczegółową procedurą zostaniecie Państwo zapoznani na zebraniach z rodzicami.