Innowacje realizowane
w roku szkolnym
2019/2020

Matematyka igłą wyszywana”- mgr Ewelina Czaplik

Inspiracją opracowania programu innowacyjnego była chęć pobudzenia wśród uczniów zainteresowań „królową nauk”, poprzez zaprezentowanie matematyki w różnorodnych formach artystycznych oraz umożliwienie dzieciom osiągania sukcesów niezależnie od ich uzdolnień.

Na dodatkowych zajęciach uczniowie poznają i nauczą się haftu matematycznego.


W gry gramy , więc lektury chętnie czytamy”- mgr Barbara Binioszek,

mgr Izabela Bebek –Siennicka.

Innowacja jest naszą odpowiedzią na problem, z którym zmagamy się od wielu lat, a mianowicie nieczytania książek przez uczniów, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego.

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz podczas pracy w szkole zauważyłyśmy, że uczniom najbardziej brakuje nawyków czytelniczych, a czytanie książek wydaje im się nudne. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba zmiany tej sytuacji, zmiany nastawienia uczniów do czytania.

Istotą innowacji jest inne podejście w czasie omawiania lektur szkolnych. W przypadku każdej z nich wprowadzimy odpowiednio do lektury grę dydaktyczną- grę terenową, konkurs, grę planszową, sąd nad bohaterem, grę komputerową, tworzenie plansz teatrzyku Kamishibai., tworzenie komiksu, odgrywanie scen w formie teatrzyku kukiełkowego, scen teatralnych ( a więc wykonywaniu też afisza teatralnego), przeprowadzenie wywiadu z bohaterami, tworzenie profilu facebookowego bohatera.


Zrób to sam. Nauka czynności przydatnych w codziennym życiu dla dzieci z autyzmem”- mgr Agnieszka Wilk

Cel innowacji:

-pobudzanie aktywności uczniów, rozwijanie indywidualnych zainteresowań i rozbudzanie kreatywności, rozwijanie sprawności manualnej, nabywanie wiedzy teoretycznej poprzez praktyczne działanie.


„Bajkoterapia – Bajka, która leczy”- mgr Joanna Pietrek

Cel innowacji:

-kształtowanie pożądanych postaw społecznych,
-nabywanie przez dzieci umiejętności rozwiązywania problemów emocjonalnych oraz budowanie pozytywnego obrazu świata i siebie,
-wsparcie rozwoju osobowego ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,


„Elementy pedagogiki montessoriańskiej na lekcjach religii”- mgr Małgorzata Dobosz.

Cel innowacji:

– wprowadzenie i utrwalenie nazw dotyczących wystroju kościoła . liturgii, osób oraz przedmiotów z nią związanych w zakresie nauczania religii na etapie edukacji wczesnoszkolnej,
– rozwijanie umiejętności słuchania , skupienia i uczenia się ucznia.


„Obserwujemy jak rośniemy”- Mgr Kamila Szymeczek

Cel innowacji:

-kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i rozwój fizyczny,
– poznanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
-poznanie piramidy żywieniowej,
– praktyczna nauka przygotowywania zdrowych potraw i przekąsek.


Talk to me” – mgr Sandra Jakubek

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei uwrażliwiania dzieci na język angielski oraz wypracowanie gotowości do rozwijania kompetencji komunikacyjnej (communicative competence), kształtowanej w pełni na następnym etapie edukacyjnym w szkole. Po drugie, jest to kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego i stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata w dużej mierze poprzez zabawę, a także poprzez działanie.

        Główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba zapewnia częstszego kontaktu z językiem, stworzenia również okazji do utrwalania i zapamiętywania większej ilości słów i prostych struktur gramatycznych opartych na  systematyczności i regularności.


„Artystyczne pasje”- mgr Małgorzata Bątorek- Gazda, mgr Marta Bogacz, mgr Monika Lubina

Cel innowacji:

-rozwijanie artystycznych zainteresowań uczniów, rozwijanie sfery intelektualnej, poznawczej i emocjonalnej,
-przygotowanie ucznia do odbioru koncertu i sztuk plastycznych,
-rozwijanie własnych talentów poprzez udział w konkursach plastycznych,


„Przerywnik ruchowy”- mgr Monika Lubina , mgr Izabela Klarenbach.

Cel innowacji:

-wzbogacanie terapii logopedycznej i innych zajęć rewalidaycjnych o nowe treści i umiejętności związane z prawidłowym rozwojem fizycznym uczniów,

– rozwój sfery fizycznej, intelektualnej i emocjonalnej ucznia , opanowanie orientacji w schemacie ciała.


„Mastechef”- mgr Ewelina Czaplik

Cel innowacji:

– integracja uczniów naszej szkoły z przedszkolakami,
– kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród społeczności szkolnej,
– wyposażenie uczniów w wiedzę na temat zdrowego odżywiania , zasad higieny, zasad savoi-vivre,
-kształtowanie umiejętności społecznych uczniów


„Odwrócona lekcja” – mgr Bożena Krężel

Cel innowacji:

-kształtowanie podstawowych kompetencji społecznych,
-motywowanie ucznia do nauki historii poprzez wspieranie jego twórczych działań,
– kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
-pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie i rządzącymi nim mechanizmami.Zajęcia pozalekcyjne

Dla naszych uczniów organizujemy szereg zajęć dodatkowych. Są to między innymi:

· zajęcia taneczne

· robotyka—programowanie

· trening „Rugby”

· zajęcia sportowe dla klas 1-3

· gimnastyka korekcyjna

· zajęcia piłki nożnej z profesjonalnym trenerem

· zajęcia plastyczno—techniczne dla klas 1-3

· MasterChef—zajęcia kulinarne

· Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne

· Z fizyką za Pan brat  – doświadczenia fizyczne

· zajęcia językowe (język niemiecki, język angielski)

· warsztaty muzyczno—wokalne


Szkoła od dwóch lat bierze udział w programie unijnym  „Lepsza szkoła—lepsza przyszłość II”, w ramach którego odbywa ją się  zajęcia matematyczne, fizyczne, przyrodnicze, biologiczne, artystyczne.

Między innymi są to:

· kreatywna matematyka

· eksperymenty z matematyką

· od teorii do praktyki—zajęcia matematyczne

· jak to działa—doświadczenia fizyczne

· cztery pory roku—zajęcia artystyczne

· matematyka igłą wyszywana

· laboratorium chemiczne

· Mały geograf

· z biologią na ty

W czasie zajęć uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności poprzez zabawę i doświadczenia.


PROJEKTY REALIZOWANE W NASZEJ SZKOLE:

· Lepsza szkoła— lepsza przyszłość II” – projekt unijny

· „Czytam z klasą” – Ogólnopolski projekt czytelniczy

· „Badacz przyrody” w Pałacu Młodzieży w Katowicach

· „Ekomisja—nie marnujemy” – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej